Egy Coll Kft

6000, Kecskemét

Szent Miklós utca 19/B

Minden jog fenntartva

Összetett keresés

Termékkategóriák

Utoljára megtekintett

Még nem nézte egyetlen termékünket sem!

Supernova bojler

Supernova bojler

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató az Egy Coll Kft.www.szerelvenyhaz.hu weboldalával kapcsolatos adatkezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szólóAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az Érintett (az „Érintett” az a természetes személy akinek az adatát kezelik) részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az Érintett jogainak a gyakorlását. 

Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

              A könnyebb érthetőséget elősegítve, a tájékoztató értelmezhetőségének megkönnyítése érdekében a tájékoztatóban szereplő fogalmak és azok jelentése, fogalommeghatározásokaz EU 2016/679 GDPR rendelet alkalmazásában:

1. „érintett”:az a természetes személy, akinek az adatát, adatait bármely módon kezelik;

2. „adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3. „adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1. Adatkezelő:

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Név: Egy Coll Kft.

Székhely: Kecskemét,Szent Miklós utca 19/B.

Telefon: +36 76 322 199

Postacím: 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 19/B.

E-mail cím: iroda@egycoll.hu

Weboldal: www.szerelvenyhaz.hu

a továbbiakban, mint Adatkezelő kezeli.

Adatvédelmi tisztviselő: nincs

2. A webhely beazonosítása, az adatkezelés tárgya és helyszíne:

2.1 A webhely azonosítása:

A www.szerelvenyhaz.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

2.2. Az adatkezelés tárgya:

Az Adatkezelőnek a www.szerelvenyhaz.hu weboldalával és az azon keresztül elérhető aloldalakkal kapcsolatos adatkezelése, a továbbiakban, mint Weboldal, ideértve a Weboldalonés az aloldalakon keresztül vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelését is.

2.3. Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne:

Az adatkezelő Kecskemét, Szent Miklós utca 19/B. szám alatti székhelye.

3. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok:

A www.szerelvenyhaz.hu webhely szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra (Érintettekre) a szolgáltatás igénybevételére, valamint az adatkezelésre is a magyar jog az irányadó.

Az adatkezelést elsősorban, a legjelentősebb mértékben meghatározó jogszabályok:

- Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (The EU General Data ProtectionRegulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), a továbbiakban Rendelet,

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a továbbiakban: Art. (eltárolhatóság adójogi elévülés miatt),

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a továbbiakban ÁFA tv. (a nyugtaadási kötelezettség, valamint a számla adattartalma miatt),

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban Infotv.,

- a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a továbbiakbanEkertv.,

4. A tájékoztató hatálya, az adatkezeléssel érintett természetes személyek:

- A tájékoztató az Adatkezelő www.szerelvenyhaz.huwebhely használatára, az Adatkezelő Weboldala által keletkeztetett, a Weboldalán keresztülfolytatott adatkezeléseire vonatkozik.

- Az adatkezeléssel érintett személyek: Adatkezelővel a Weboldalán keresztül kapcsolatba, szerződéses kapcsolatba kerülő természetes személyek, valamint a Weboldalt felkereső, böngésző, látogató természetes személyek, függetlenül attól, hogy igénybe vették-e a webhely valamelyik szolgáltatásátvagy sem (a továbbiakban együtt: Érintett).

- A tájékoztató időbeli hatálya: A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.

5. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja általánosságban véve a Weboldal biztonságos üzemeltetése, fenntartása, felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel („online ügyfélszolgálat” és „lépjen kapcsolatba velünk”) adatkezelővel, valamint felhasználó által a Weboldalon keresztül történő vásárlás kezdeményezése, lebonyolítása.

5.1. „Online ügyfélszolgálat”. Adatkezelővel kapcsolat kezdeményezése, üzenetváltás lehetővé tétele Érintett (felhasználó) részére Chat üzenet formájában.

5.2.„Lépjen kapcsolatba velünk”. Adatkezelővel kapcsolat kezdeményezése, üzenetváltás lehetővé tétele Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában.

5.3.Vásárlás a Weboldalon nem regisztrált vásárlóként.A Weboldalon történő vásárlás lehetővé tétele bárki számára, aki nem kíván regisztrálni a weboldalon, ritkán vásárol,estleg csak egyszeri alkalommal szeretne vásárolni a Weboldalon feltüntetett termékek közül.

5.4. „Lakossági regisztráció”. A vásárlás leegyszerűsítése, könnyebbé és gyorsabbá tétele, kedvezmények igénybevétele lakossági felhasználók, törzsvásárlók részére, azáltal, hogy egyszeri regisztráció után nem kell a vásárlásaik alkalmával újra és újra megadni a vásárláshoz szükséges adataikat.

5.5.„Szerelői regisztráció vásárlás céljából”. A vásárlás leegyszerűsítése, könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá tétele (kivitelezői árkedvezmény biztosításával) szerelők részére, azáltal, hogy egyszeri regisztráció után nem kell a vásárlásaik alkalmával újra és újra megadni a vásárláshoz szükséges adataikat.

5.6.„Szerelői regisztráció a szerelők kiajánlása céljából”. A szerelők megadják tevékenységi körüket (víz-, gáz-, villany-, fűtés-, öntözés- vagy klímaszerelők) abból a célból, hogy a weboldalon keresztül fel lehessen venni velük a kapcsolatot azon személyeknek, akik szerelőt keresnek.Ezen adatkezelés célja a szerelők kiajánlása az „Ajánlott szerelők” menüpont alatt.

5.7. Vásárlás a Weboldalon lakossági regisztrációval. A Weboldalon történő vásárlás „törzsvásárlók” számára, hogy kedvezményes áron (-5%), akciók és egyéb kedvezmények igénybevételével vásároljanak a Weboldalon feltüntetett termékek közül.

5.8. Vásárlás a Weboldalon szerelői regisztrációval. A Weboldalon történő vásárlás szerelők számára, hogy kivitelezői áron, nagy tételben, akciók és egyéb kedvezmények nyújtása mellett vásároljanak (szerezzenek be árut) a Weboldalon feltüntetett termékek közül.

5.9.- Számlázás. Adatkezelő a számlázási adatokat azon célból kezeli, hogy számlát tudjon kiállítani Érintett (vásárló) részére a rá rótt törvényi kötelezettség teljesítése érdekében.

5.10.„Süti”-k (idegen szóval „cookie”-k) használatának céljaáltalánosságban véve a weboldal biztonságos és felhasználóbarát üzemeltetése.

5.10.1., A webhely használ kötelező „süti”-ket, amelyek elengedhetetlenek a weboldal biztonságos üzemeltetése céljából, ezért azokat kikapcsolni nem lehet.A kötelezően használt sütik adatkezelésének célja a webhely biztonságos és felhasználóbarát működtetése.

5.10.2., A webhelyen látogatáselemzés céljából is használ „süti”-ket. A látogatáselemzéshez használt „süti”-k nem feltétlenül, (nem elengedhetetlenül) szükségesek a weboldal üzemeltetéséhez, ezért azokat az érintett (felhasználó, az oldal látogatója) eldöntheti, hogy engedélyezi-e vagy sem. (Hozzájárul-e a használatukhoz vagy sem.)

A látogatáselemzéshez használt sütik célja az oldal látogatottságának elemzése, mérése annak érdekében, hogy a weboldalt minél inkább a felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa Adatkezelő. A weboldal látogatáselemzéséhez a Google Analytics weboldal analitikai rendszert használja Adatkezelő.

6. Az adatkezelés jogalapja:

6.1. „Online ügyfélszolgálat” és a „Lépjen kapcsolatba velünk”. A kapcsolatteremtés érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy kapcsolatba szeretne lépni Adatkezelővel, ennek érdekében saját maga kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és ezért saját maga adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a Weboldal „Online ügyfélszolgálat”, valamint a „Lépjen kapcsolatba velünk” funkcióját, ezen funkciókon keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény nincs. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják.

6.2.Vásárlás a Weboldalon nem regisztrált vásárlóként. A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen szerződésteljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vevő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése és teljesítése. Adatkezelő annak érdekében kezeli az Érintett adatait, hogy Érintett meg tudja vásárolni a kívánt terméket, Adatkezelő pedig a megvásárolt terméket el tudja juttatni az Érintetthez (vevőhöz).

6.3. „Lakossági regisztráció”.A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése. Adatkezelő a közötte és az Érintett (vásárló) között a későbbiekben történő vásárlás útján keletkező szerződést a regisztrációval előkészíti, így annak teljesítését megkönnyíti, meggyorsítja és egyszerűbbé teszi.

6.4.„Szerelői regisztráció vásárlás céljából”. A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (szerelő) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (szerelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése. Adatkezelő a közötte és az Érintett (szerelő) között a későbbiekben történő vásárlás útján keletkező szerződést a regisztrációval előkészíti, így annak teljesítését megkönnyíti, meggyorsítja és egyszerűbbé teszi.

6.5.„Szerelői regisztráció a szerelő kiajánlása céljából”. A szerelő regisztrációja a weboldalon azon célból, hogy a weboldal kiajánlja őt, mint szerelőt önkéntes.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy regisztrál a weboldalon, hogy ott őt ajánlják, mint szerelőt, ennek érdekében saját maga kezdeményezi a regisztrációt és ezért saját maga adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja őt Adatkezelő a Weboldalonkeresztül kiajánlani, mint szerelőt. Adatkezelő nem tudja feltüntetni a weboldalon az „ajánlott szerelők” között. Egyéb következmény nincs.Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelés tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják.

6.6.Vásárlás a Weboldalon lakossági regisztrációval. A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (törzsvásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen szerződésteljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (törzsvásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Adatkezelő annak érdekében kezeli az Érintett adatait, hogy a megvásárolt terméket el tudja juttatni az Érintetthez (törzsvásárlóhoz).

6.7.Vásárlás a Weboldalon szerelői regisztrációval. A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (szerelő) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen szerződésteljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (szerelő) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Adatkezelő annak érdekében kezeli az Érintett adatait, hogy a megvásárolt terméket el tudja juttatni az Érintetthez (szerelőhöz).

6.8.Számlázás. A számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerintaz adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség az ÁFA törvényben meghatározott nyugtaadási kötelezettség.

6.9.A kötelezően használt sütik adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása: a weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása.Az Ektv. 13/A. § (3)bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a Webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére, az Érintett hozzájárulása nélkül is (a weboldal technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatkezelése tekintetében). Jogos érdek jogalappal Adatkezelő kizárólag csak olyan adatokat kezel, amelyek a webhely biztonságos és felhasználóbarát működéséhez szükségesek. Ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Az adatkezelés céljának elérése érdekében Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 

6.9.1. A kötelezően használt sütik jogos érdek alapján végzett adatkezelésének érdekmérlegelési tesztje:

6.9.1.1. Az adatkezelő jogos érdeke:

A Weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása.

6.9.1.2. Az adatkezelés szükségessége:

A kötelezően használt sütik adatkezelése csak és kizárólag olyan adatkezeléseket valósít meg, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen sütik nélkül a Weboldal rendeltetésszerű használata nem valósítható meg. Adatkezelő a szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel.

6.9.1.3. A jogos érdek arányosságának mérlegelése:

Az elengedhetetlenül szükséges sütik adatkezelése minimális kockázattal jár (mivel ezek konkrét személyi adatokat nem, csak eszközök azonosítóit kezelik, ezért a valóságban, gyakorlatilag nem jár kockázattal) a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Az Adatkezelő a sütik által kezelt adatokat nem továbbítja 3. félnek. Mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra -arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 

6.9.1.4. Az érdekmérlegelés eredménye:

              Az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésekre az Adatkezelőt az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése felhatalmazza a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatok tekintetében, az Érintett hozzájárulása nélkül is.

              Mérlegelve az adatok kezelésének szükségességét és az adatkezelés minimális (elhanyagolható) kockázatát az Érintettekre nézve,megállapítható, hogy Adatkezelő jogos érdeke szükséges és arányos korlátozást jelent az Érintettek önrendelkezési jogára nézve.

              A fentieket figyelembe véve az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy a teszt tárgyát képező,elengedhetetlen sütik adatkezelése jogos érdek alapján jogszerűen végezhető.

6.10. A látogatáselemzési tevékenységeket lehetővé tevő sütik adatkezelésének tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez. Ezen hozzájárulását a későbbiekben bármikor, következmény nélkül visszavonhatja.

7. A kezelt adatok köre és forrása:

A.,„Online ügyfélszolgálat”. A kapcsolatteremtés érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-          neve

-          e-mail címe

-          a „Kérdés”(szöveges) részben, üzenet mezőben esetlegesen megadott személyes adatok

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás önkéntes.Az adatok megadása nincs egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a Weboldal „Online ügyfélszolgálat” funkcióját, ezen keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs.

B., „Lépjen kapcsolatba velünk” az Érintett alábbi adatait érinti:

- név

- cím

- telefonszám

- e-mail cím

- az üzenet mezőben (szöveges részben) esetlegesen megadott személyes adatok

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás önkéntes.Az adatok megadása nincs egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a Weboldal „Lépjen kapcsolatba velünk” funkcióját, ezen keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs.

C., Vásárlás a Weboldalon nem regisztrált vásárlókéntaz Érintett alábbi adatait érinti:

- megrendelő neve (vezeték és keresztnév)

- megrendelő e-mail címe

Számlázási adatok:

- számlázási név

- adószám

- telefonszám

- irányítószám

- település név

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

Szállítási adatok:

- név

- irányítószám

- település név

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

- szállítási mód (személyes bolti átvétel vagy futárszolgálat)

- fizetési mód (előreutalás, utánvét vagy készpénz)

- megjegyzés (szöveges-, üzenet rész, amelyben Érintett megjegyzést fűzhet a 

  megrendeléshez, esetlegesen további személyes adatokat adhat meg)

- a megrendelt termék(ek) sorszáma

- a megrendelt termék(ek) neve

- a megrendelt termék(ek) egységára Ft-ban

- a megrendelt termék(ek) mennyiségi egysége és mennyisége

- a megrendelt termék(ek) értéke Ft-ban

- a megrendelt termék(ek) végösszege Ft-ban

- engedmény/felár értéke Ft-ban

- a megrendelés azonosítója

- a megrendelés dátuma

- számla adatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés teljesítéséhez szükséges. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződést ellehetetleníti, a szerződés nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tudja megvásárolni a Weboldalon keresztül az általa megvásárolni kívánt terméket.

D., „Lakossági regisztráció” az Érintett alábbi adatait érinti:

- Név (vezeték és keresztnév) esetleg cégnév

- e-mail cím

- hozzáféréshez szükséges jelszó

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett.

A regisztráció célja vásárlásra irányul, ezért az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés előkészítését teszi lehetővé. A regisztrációval a további vásárlások leegyszerűsödnek, gyorsabbá válnak, törzsvásárlói kedvezmények igénybevételét teszi lehetővé. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés előkészítéséhez, a regisztrációhoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés előkészítését ellehetetleníti, a szerződés ezáltal nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tud regisztrálni a Weboldalon.

E., „Szerelői regisztráció”vásárlás és a szerelő kiajánlása céljából az Érintett alábbi adatait érinti:

- név (vezeték és keresztnév) vagy cégnév

- tevékenység megnevezése, hogy milyen szereléssel foglalkozik (gáz, villany, víz, klíma,   

  öntözés, fűtés)

- e-mail cím

- telefonszám

- adószám

- hozzáféréshez szükséges jelszó

Számlázási adatok:

- számlázási név

- irányítószám

- település neve

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

Szállítási adatok:

- szállítási név

- irányítószám

- település neve

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés előkészítését teszi lehetővé. A regisztrációval a további vásárlások leegyszerűsödnek, gyorsabbá válnak. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés előkészítéséhez, a regisztrációhoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés előkészítését ellehetetleníti, a szerződés ezáltal nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (szerelő) nem tud szerelőként regisztrálni a Weboldalon.

F., Vásárlás a Weboldalon „lakossági regisztrációval” az Érintett alábbi adatait érinti:

- megrendelő neve (vezeték és keresztnév)

- megrendelő e-mail címe

Számlázási adatok:

- számlázási név

- telefonszám

- irányítószám

- település név

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

Szállítási adatok:

- név

- irányítószám

- település név

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

- szállítási mód (személyes bolti átvétel vagy futárszolgálat)

- fizetési mód (előre utalás, utánvét vagy készpénz)

- megjegyzés (szöveges-, üzenet rész, amelyben Érintett megjegyzést fűzhet a 

  megrendeléshez, esetlegesen további személyes adatokat adhat meg)

- a megrendelt termék(ek) sorszáma

- a megrendelt termék(ek) neve

- a megrendelt termék(ek) egységára Ft-ban

- a megrendelt termék(ek) mennyiségi egysége és mennyisége

- a megrendelt termék(ek) értéke Ft-ban

- a megrendelt termék(ek) végösszege Ft-ban

- engedmény/felár értéke Ft-ban

- a megrendelés azonosítója

- a megrendelés dátuma

- számla adatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés teljesítéséhez szükséges. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződést ellehetetleníti, a szerződés nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (szerelő) nem tudja megvásárolni a Weboldalon keresztül az általa megvásárolni kívánt terméket.

G., Vásárlás a Weboldalon „szerelői regisztrációval” az Érintett alábbi adatait érinti:

- megrendelő neve (vezeték és keresztnév)

- megrendelő e-mail címe

Számlázási adatok:

- számlázási név

- telefonszám

- adószám

- irányítószám

- település név

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

Szállítási adatok:

- név

- irányítószám

- település név

- utca és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

- szállítási mód (személyes bolti átvétel vagy futárszolgálat)

- fizetési mód (előre utalás, utánvét vagy készpénz)

- megjegyzés (szöveges-, üzenet rész, amelyben Érintett megjegyzést fűzhet a 

  megrendeléshez, esetlegesen további személyes adatokat adhat meg)

- a megrendelt termék(ek) sorszáma

- a megrendelt termék(ek) neve

- a megrendelt termék(ek) egységára Ft-ban

- a megrendelt termék(ek) mennyiségi egysége és mennyisége

- a megrendelt termék(ek) értéke Ft-ban

- a megrendelt termék(ek) végösszege Ft-ban

- engedmény/felár értéke Ft-ban

- a megrendelés azonosítója

- a megrendelés dátuma

- számla adatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés teljesítéséhez szükséges. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződést ellehetetleníti, a szerződés nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (szerelő) nem tudja megvásárolni a Weboldalon keresztül az általa megvásárolni kívánt terméket.

H., Számlázási adatok az Érintett alábbi adatait érinti:

- számlázási név

- adószám

- számlázási cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)

- fizetés módja

- számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségen alapul, és az ÁFA törvényben foglaltak szerint kötelező. Vásárolni nem kötelező, de ha a vásárlás létrejött, akkor a számla kiállítása kötelező.

I., Kötelezően használt sütik az alábbi adatokat érintik:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés érdekében kezelt adatok:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

J., Látogatáselemzéshez (méréshez) használt sütik az alábbi adatokat érintik:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
- webhely böngészése kezdésének időpontja
- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
- a webhely böngészésének időtartama.

 

 

8. Az adatok tárolásának időtartama:

8.1.A kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím) tekintetében ezen adatok törlési kérelméig vagy ennek hiányában az utolsó szerződéses kapcsolat vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3. év végéig.

8.2.Az adóbevallási (pl. ÁFA, SZJA) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (érintett) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

8.3.A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint abefizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

8.4.A lakossági és szerelői regisztrációs adatok közül a jogosultságkezeléssel kapcsolatban kezelt adatokat a regisztráció, illetve a hozzáférési jogosultsághoz kötött jogviszony (a társaság vagy egyéni vállalkozás megszűnéséig) fennállásáig kezeli Adatkezelő vagy addig az időpontig, ameddig érintett nem kéri a regisztrációs adatainak törlését, de legkésőbb az utolsó szerződéses kapcsolattól (utolsó vásárlástól) számított 5. év végéig.

 

8.5. A kötelezően használt sütik adatkezelésével kapcsolatban

- az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli Adatkezelő,

- más adatokat változó ideig, de legfeljebb 1 évig kezeli az Adatkezelő,

8.6. A látogatáselemzéssel kapcsolatban használt sütik tekintetében alkalmazott Google Analitycscookiek esetében maximum 2 év.

9. Az adatok tárolásának helye:

- Adatkezelő az adatokat a Kecskemét, Szent Miklós utca 19/B.szám alatti székhelyén, zárható iroda helyiségében tárolja elektronikusan, számlákat papír alapon is, zárható szekrényekben.

- Az adózási kötelezettséggel érintett (7. C. és 7. F-H. pontokban felsorolt) adatokat tartalmazó bizonylatok tárolásának helye folyó adóévre vonatkozó dokumentumok tekintetében adóbevallás teljesítéséig a 13.1. pontban megjelölt adatfeldolgozó (könyvelő)Hírős Adóguruk Kft. Kecskemét, Lombos utca 18. szám alatti irodája. A könyvelési időszak lezárását követően az ott tárolt iratok visszakerülnek Adatkezelő székhelyére, ahol zárható irodában, zárható szekrényben tárolja.

 

10. Adatvédelem és adatbiztonság:

- Az elektronikusan, valamint a papír alapú nyilvántartások formájában tárolt adatokat a 11. pontban írt személyek jogosultak megismerni, az ott írt szabályok betartásával.

- Az adathordozókat (elektronikus és papír) a tárolás helyén megjelölt, zárható irodában, zárható szekrényben tárolja Adatkezelő.

- A tárolásra szolgáló helyiségbe csak az adatok megismerésére jogosultak léphetnek be.

- Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

- Adatkezelő irodájának őrzése nappal hivatali időben személyes jelenléttel, hivatali időn kívül technikai eszközzel (riasztórendszerrel, valamint elektronikus adattárolóval felszerelt kamerás megfigyelőrendszerrel) biztosított.

- Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre és a hozzáférés szabályai, adatkezelési műveletek:

Az adatokat megismerheti az Adatkezelő:

- Ügyvezetője (egyben adatvédelmi felelőse),

- az értékesítési feladatok ellátására vonatkozó munkakörrel felruházott alkalmazottjai, valamint a pénzüggyel megbízott munkatársai.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

12. Az adatok továbbítása:

12.1., Az Érintett, mint vásárló adatainak továbbítása:

Amennyiben az Érintett (vásárló) a megvásárolt termék/termékek, házhoz szállítását, kiszállítását kéri, Adatkezelő továbbítja a szállítást (csomag kézbesítését) végző üzleti partnerei közül valamelyik felé(de csak az egyik felé, amelyik a kiszállítást végzi) az Érintett lentebb felsorolt adatait.

 

 

 

A csomagok felvételét, kiszállítását és kézbesítését végző üzleti partnerek:

A.,          név: Magyar Posta Zrt.                   

székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

nyilvántartási szám: 01-10-042463

adószám: 10901232-2-44                  

telefon: +36 1 7678200

e-mail cím:ugyfelszolgalat@posta.hu

web: https://www.posta.hu

B.,          név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.                 

székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

nyilvántartási szám: 13-09-111755

adószám: 12369410-2-44                  

telefon: +36 1 8020265

e-mail cím: info@gls-hungary.com

web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

C.,          név: DPD Hungária Kft.                   

székhely: 1134 Budapest, Váci út33. 2. em.

nyilvántartási szám: 01-09-888141

adószám: 13034283-2-41                  

telefon: +36 1 5016200

e-mail cím: dpd@dpd.hu

web: https://www.dpd.com/hu/

 

Adatátvevő személye: Az adatokat szoftveresen (a kiszállítást, kézbesítést végző partnerek által erre a célra biztosított szoftver), elektronikus úton és a csomagokra írt címzés formájában kerülnek továbbításra, ezért az adatátvevő konkrétan, név szerint nem megnevezhető. Az adatátvevő személye változó, de a következőképen meghatározható: a kiszállítást, kézbesítést végző partnerek. csomagküldemények kézbesítéséért felelős munkatársai (Logisztika, gépjármű-vezető).

A továbbított adatok:

Elektronikusan és a csomagra írt címzés formájában is (ugyanaz):

- szállítási név (cégnév, vezeték és keresztnév)

- szállítási cím (irányítószám, településnév, közterület neve és típusa, házszám)

- utánvét összege

- telefonszám (kézbesítőnek a könnyebb kézbesítésért)

- e-mail cím (amennyiben megadják, a kézbesítési értesítések küldéséhez)

Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, mivel az Adatkezelőszerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

Az adattovábbítás célja az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítése. A megvásárolt termékek Érintetthez (vásárlóhoz) való eljuttatásának biztosítása. A küldemény (csomag) felvétele, kiszállítása és kézbesítése.

Amennyiben Adatkezelő üzleti vagy más hivatalos kapcsolata megszűnik ezzel a partnerével, akkor a továbbiakban már nem fogja továbbítani Érintett adatait ezen üzleti partneréhez.

12.2., Könyvvizsgálat:

Adatkezelő az Érintett (vásárló) adatait hozzáférhetővé teheti és továbbíthatja a könyvvizsgálati feladatok ellátása céljából, az alábbi könyvvizsgálónak:

név: Juhász Imréné              

székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Fűzfa utca 18.

írat őrzési helye: 6000 Kecskemét, Mikes utca 9.

igazolvány száma: 002168   

a továbbiakban: Címzett.

Az adattovábbítás célja: A Számvitelitv. valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása.

A Címzett részére továbbított adatok: A Címzett a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatokat.

Címzett a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül csak a rá vonatkozó jogszabályok előírásainak teljesítése céljából használja fel az adatokat.

12.3., Fenti adattovábbításon túl Adatkezelő az adatokat a tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeket előíró jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatások körében továbbítja az arra jogszabályban feljogosított címzett szervezeteknek.

Hatósági, bírósági megkeresésre Adatkezelő köteles továbbá továbbítani a hatóság, bíróság által kért adatokat.

12.4., Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 

 

13. Adatfeldolgozó igénybevétele:

13.1. Könyvelés, adózás:

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a könyvelési, adózási feladatok ellátására:

név: Hírös Adóguruk Kft.                 

székhely: Kecskemét, Lombos utca 18.

nyilvántartási szám: 03-09-124711

adószám: 23957219-2-03                  

telefon: +36

e-mail cím:

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja: könyvelési és adózási tevékenység ellátása.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti az adó- és járulék-bevallási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, Érintettől (vevőtől) származó, illetve vele kapcsolatos megrendelések, bevételek bizonylatain tárolt adatokat, az Érintett részére kiállított számlára/számlákra vonatkozó adatokat (7.C., és 7.F-H. pont szerinti adatok).

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

13.2. Számlázó szoftver:

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a Vectory számlázó ügyviteli szoftverének fejlesztőjét és karbantartóját:

 

név:VectorKft.

székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

nyilvántartási szám: 03-09-100666

adószám: 10574807-2-03

telefon: +36 76 485 079

E-mail: iroda@vector.hu

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által belső ügyvitelhez használt Vectoryszámlázó szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver rendszerkövetéséhez, biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet azÉrintettek ügyviteli rendszerben tárolt következő adataihoz:

Az Adatfeldolgozó által biztosított szoftver által Adatkezelőnél létrehozott és tárolt számlázáshoz használt adatai:

- számlázási név

- számlázási cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege,

házszám)

- adószám

- számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése. Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege: Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

13.3. Tárhelyszolgáltatás:

Adatkezelő a honlapja fenntartásához, üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az ezzel kapcsolatos tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésének tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, és ezen személyes adatokat tárolja az erre a célra létrehozott és fenntartott szerveren.

A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó:

név:Floramed-2000’ Kft.

székhely: 6000 Kecskemét, Nemesszeghy utca 32.

nyilvántartási szám: 01-09-107870

adószám: 11920294-2-03

telefon: +36 30 973 6127

e-mail: fitomeds@t-online.hu

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a weboldal biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges tárhelyszolgáltatási technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet azÉrintettek (vásárlók) tárhelyen tárolt következő adataihoz.

Az Adatfeldolgozó által biztosított tárhelyen tárolt adatok Adatkezelőnél hozzáféréssel rendelkező Érintettek (regisztrált viszonteladók) hozzáféréshez használt adatai:

-          e-mail címe,

-          jelszava.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése. Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege: Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

13.4. Webfejlesztés, weboldal készítése, karbantartása:

Adatkezelő a honlapja fenntartásához, üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az ezzel kapcsolatos weboldal elkészítését, karbantartását, fejlesztését biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésének tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

A weboldal készítője, karbantartója, fejlesztője:

név: Floramed-2000’ Kft.

székhely: 6000 Kecskemét, Nemesszeghy utca 32.

nyilvántartási szám: 01-09-107870

adószám: 11920294-2-03

telefon: +36 30 973 6127

e-mail: fitomeds@t-online.hu

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a weboldal biztonságos működtetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen és csak a szükséges mértékben hozzáférhet azÉrintettek (vásárlók) 7.A-E. pontban feltüntetett adataihoz.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése. Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege: Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő helyreállítási, kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

13.5. IT szolgáltató (rendszerfelügyelet-rendszergazda):

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe rendszerfelügyeleti tevékenység keretében számítástechnikai rendszerének,számítógépeinek és számítógépes hálózatánakidőközönkénti karbantartására és hibáinak elhárítására:

név:BestcomKft.                   

székhely: 6000Kecskemét, Kőhíd utca 10.  

nyilvántartási szám: 03-09-103019

adószám: 10789142-2-03

telefon: +36 76 485 119

e-mail cím:

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja: Adatkezelőnél információ-technológiai szolgáltatás, rendszerfelügyelet keretében számítógépek, számítógépes hálózatidőközönkénti karbantartása és hibáinak elhárítása, rendszerfejlesztés, eszközbeszerzés, perifériák javítása.Az Adatkezelő által használt számítástechnikai rendszer információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftverek és hardverek biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok: Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintetteknek a 7. pontban szereplő valamennyi adatához.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése. Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege: Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő helyreállítási, kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

13.6. A látogatáselemzéshez használt sütik adatainak elemzéséhez, feldolgozásához:

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

GOOGLE INC.

Rövidített név: GOOGLE INC.
Cégjegyzékszám: 20031277465
Adószám: 20031277465
Székhely: 1600 AmphitheatreParkway Mountain View CA 94043 US
Telephely: 1600 AmphitheatreParkway Mountain View CA 94043 US
Postacím: 1600 AmphitheatreParkway Mountain View CA 94043 US
Telefon: nem elérhető
E-mail: nem elérhető
Webhely: https://www.google.hu/

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

14. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A., Tájékoztatáshoz való jog:

Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az érintett az adatkezelésről. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az érintettet kérelmére Adatkezelő az érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

-          észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

-          megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

B., Hozzáféréshez való jog:

Az érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

A hozzáféréshez való jog értelmében az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

C., A helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

D., A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az Érintett (felhasználó) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az Érintett (felhasználó) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett (felhasználó) a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- azÉrintett (felhasználó) a törlést kéri.

Az érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését.

A személyes adatok kezelése részben az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, így azon adatkezelések tekintetében a törlési kérelem nem hajtható végre.

Azon adatok,ilyenek pl. a kapcsolattartáshoz használt adatok, illetve esetleges másolati példányok, melyek nem szükségesek a vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelési műveletek teljesítéséhez, illetve nem képezik a megőrzendő adatok körét, törölhetők. Ezek tekintetében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő végrehajtja a törlést.

A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat Adatkezelő azÉrintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni.

 

 

E., Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke/érdekei (indokai) elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

Az Adatkezelő az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

F., Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Jelen esetben ezen adatok körét azÉrintett által a kapcsolat létesítésekor, regisztrációkor, szerződéses kapcsolat (vásárlás)létesítésekor és annak fennállása alatt Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok teszik ki.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

G., Kérelmek bejelentése:

Az Érintett kérelmeit postai úton:

Egy Coll Kft. 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 19/B.szám alatti postacímére,

e-mailben aziroda@egycoll.hue-mail címre juttathatja el.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Adatkezelő ügyvezetője.

Az Érintett (felhasználó) bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett (felhasználó) azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett (felhasználó) személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ennek hiányában Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be (Érintettet megkeresi postai úton és megkérdezi, hogy valóban Érintett nyújtotta-e be a kérelmet).

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül Adatkezelő teljesíti a munkavállaló adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, vagy a kérelem teljesítésének megtagadása esetén megadja az erről és indokairól szóló a tájékoztatást.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 17. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

H., Jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy Érintettnek célszerű valamely eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőt megkeresnie (Adatkezelőhöz fordulnia), hiszen, ha panaszával nem fordul az Adatkezelőhöz, akkor annak nincs lehetősége, hogy Érintettel együttműködjön.

Kecskemét, 2019. október08.

                                                                                                                      Egy Coll Kft.

Adatkezelési tájékoztatót ITT letöltheti!

Regisztráció

KosaramBelépés

E-mail cím: Jelszó: Elfelejtett jelszó?

Népszerű termékek

 • Radiátor tartó talpas univerzális AVB1750 alu radiátorhoz

  R.tartó talpas tg univerz avb1750 alu radiátorhoz fondital
  Ár: 4.560,- Ft

  részletek...
 • Mosógépcsap arco conekta 3/8

  Mosógépcsap arco conekta 3/8"-3/8"-3/4"
  Ár: 3.420,- Ft

  részletek...
 • Ch start lefolyótisztító

  Ch start lefolyótisztító 1000ml/flakon 8adag
  Ár: 3.135,- Ft

  részletek...
 • Aquamax PROMAX 20 irányváltós vízkőmentesítő szivattyú

  Aquamax promax 20 savazó szivattyú
  Ár: 183.825,- Ft

  részletek...
 • R.tartó csőrad-hoz 4db+légtelenítő+felfogató

  R.tartó csőrad-hoz 4db+légtelenítő+felfogató
  Ár: 3.705,- Ft

  részletek...

Újdonságok

 • K.tömlőcsatlakozó króm 3/4

  K.tömlőcsatlakozó króm 3/4" tömlőhöz 331
  Ár: 3.135,- Ft

  részletek...
 • Zuhany vízátfolyás csökkentő 4liter/min 80% 1/2

  Zuhany vízátfolyás csökkentő 4liter/min 80% 1/2" bk sárga
  Ár: 1.805,- Ft

  részletek...
 • Tesa smooz wc papírtartó fedeles 135x155x85 ragasztható

  Tesa smooz fúrásmentes wc papírtartó fedeles 135x155x85 ragasztható
  Ár: 12.949,- Ft

  részletek...
 • Vízszűrőház tripla 10

  Vízszűrőház tripla 10" 3/4"menettel szén5mic+pamut25mic+szita50mic
  Ár: 15.105,- Ft

  részletek...
 • Zöldfal klt 5

  Zöldfal klt 5" közeges 5 edényes (virágföldhöz)
  Ár: 6.175,- Ft

  részletek...
 • Tesa spaa zuhanyrúd 59,5x9cm ragasztható

  Tesa spaa fúrásmentes zuhanyrúd 59,5x9cm ragasztható
  Ár: 13.823,- Ft

  részletek...
 • Tesa smooz wc papírtartó 135x155x85 ragasztható

  Tesa smooz fúrásmentes wc papírtartó 135x155x85 ragasztható
  Ár: 9.139,- Ft

  részletek...
 • Remer fodrász zuhanygégecső 120cm fekete

  Remer fodrász zuhanygégecső 120cm fekete
  Ár: 2.090,- Ft

  részletek...
 • Remer fodrász zuhanyfej fekete

  Remer fodrász zuhanyfej fekete
  Ár: 4.845,- Ft

  részletek...
 • Remer fodrász csaptelep kihúzható fejjel

  Remer fodrász csaptelep kihúzható fejjel
  Ár: 25.175,- Ft

  részletek...

Napi humor

Napi humor